Meervoudig perspectief op psychotische belevingen

drs Bahar Cirakoglu1, dr. José de Jager2
1GGZ NHN
2GGZ Noord-Holland-Noord / KIEN VIP

 

nummer

74

Opgenomen in sessie

Vrijdag, 11.00 uur, Zaal 65

Kernwoorden

psychose cultuur migranten verklarinsgmodellen CGT

Tags doelgroep

Volwassenen

Tags thematiek en problematiek

Psychoses

Tags streams

Cognitieve (gedrags)therapie

Workshop

Beschrijving:Uit onderzoeken weten we dat mensen die tot een etnische minderheid behoren een verhoogde kans hebben op psychose (Jongsma et al., 2019). De verklaring wordt gezocht in een complex samenspel van verschillende factoren. Voorbeelden van verklarende factoren kunnen zijn discriminatie, marginalisatie en sociaaleconomische omstandigheden zoals werkloosheid en armoede (Selten et al., 2020). Daarnaast vinden etnische minderheidsgroepen minder goed hen weg naar adequate hulpverlening en lopen ze risico minder gepaste zorg te ontvangen. Ten slotte weten we dat geestelijke onrust en disbalans niet in alle culturen op dezelfde manier verklaard, geuit en mee omgegaan wordt. Bewustzijn over de relevante culturele, sociale of religieuze context is belangrijk in de interpretatie en conceptualisatie van verschijnselen die wij als psychotisch duiden en geeft ook aanknopingspunten voor behandeling. Met aandacht voor de visie van patiënt en behandelaar op de oorzaak van psychose denken wij dat CGT voor velen een effectieve behandeling kan zijn.

Na deze workshop weet je:

  • Welke rol cultuur kan spelen bij het ervaren van psychotische belevingen
  • Hoe verschillende verklaringsmodellen voor psychische klachten kunnen interacteren
  • Waar je aan kunt denken als je door cultuur gekleurde psychotische belevingen gaat begrijpen en behandelen

Na deze workshop kun je:

  • CGT voor psychose op een cultuur sensitieve wijze toepassen
  • Door cultuurgekleurde psychotische belevingen uitvragen en conceptualiseren

Na deze workshop ben je:

·       (Extra) bewust van je eigen culturele kader en de gevolgen daarvan

  • Hopelijk geënthousiasmeerd om bijzondere belevingen cultuursensitief aan te vliegen

Werkvorm:

Powerpoint gericht op kennisoverdracht over psychose en cultuur met verschillende filmpjes ter illustratie

Demonstratie van het uitvragen van psychotische belevingen bij een cliënte met een andere culturele achtergrond van de therapeut

Oefenen met het CGTp protocol; geesten djins en magie

Literatuur

·       Hoofdstuk 2.2 en 2.3, 3.3.1 en 3.3.2 van: https://www.trimbos.nl/wp-content/uploads/sites/31/2021/09/af1393-cultuursensitief-addendum-bij-de-multidisciplinaire-richtlijn-mdr-schizofrenie.pdf

·       Selten J-P, van der Ven E, Termorshuizen F (2020). Migration and psychosis: a meta-analysis of incidence studies. Psychological Medicine 50, 303–313.

·       Jongsma, H. E., Turner, C., Kirkbride, J. B., & Jones, P. B. (2019). International incidence of psychotic disorders, 2002–17: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Public Health, 4(5), e229-e244.

Auteurs

Bahar Cirakoglu

GGZ NHN
GZ-psycholoog

Abstracts
Workshop: Meervoudig perspectief op psychotische belevingen